افراد موفق اینگونه اند

❣️افراد موفق…

اصولا مثبت فکر می کنند، امیدوار هستند، دنیا را زیبا می بینند، دوربین ذهن آنها به طور مرتب روي پدیده های زیبای زندگی تمرکز می کند،مثبت و امیدوارانه سخن می گویند، چهره ای گشاده و متبسم دارند و معتقدند که انسان های خوش اقبالی هستند. فکر می کنند همه چیز براي آنها درست انجام می شود. هیچ گاه به موانع و مشکلات زندگی نمی اندیشند. به طور معمول، داستان هاي خوشحال کننده تعریف می کنند، به خاطرات خوب زندگی خود می اندیشند و آنها را برای دیگران تعریف می کنند. خیال پردازی های زیبایی از آینده خود می کنند. اعتماد به نفسی عالی دارند و فکر می کنند که آینده حتما بهتر از گذشته آنان است. نگاه زیبایی به کرانه هاي دور زندگی خود دارند. به سلامت و تندرستی خود می اندیشند. ترسی از آینده ندارند. به طور معمول، روحیه ای بسیار شاد و عالی و احساس خوبی از زندگی دارند و از لحظه لحظه های آن لذت می برند.

Image result for ‫افراد موفق‬‎

─═ঊঈ🦋ঊঈ═─
💞 @sadra218
@kh_movafaq