بخندید

❣️بخندید…

همہ مشکل دارند…
من دارم، شما هم دارید…
همہ بدبختی داریم، گرفتارے داریم و
این موضوع تابع محل جغرافیایے آدمہا هم نیست…

یاد بگیرید بخندید…
بہ ریش دنیا و مشکلات بخندید…
بہ بدبختےها بخندید…

بہ خودتان بخندید…
دو بار اولش سخت است، اما کم کم عادت مےکنید و مےبینید کہ رابطہ‌ی خنده و گرفتارے، مثل رابطہ‌ی خیار است و سوختگے پوست…
درمانش نمےکند،
اما دردش را کم مےکند

#با_لبخند_بخوانید
Image result for ‫بخند‬‎

─═ঊঈ🦋ঊঈ═─
💞 @kh_movafaq