خودت اثبات کن

به نام خدا

#سواد_زندگي

وقتی دنبال اثبات کردن خودت برای دیگران هستی کوچکتر و حقیرتر میشوی ولی وقتی که دنبال اثبات خود برای خودت هستی کمترین اتفاقی که می افتد تغییر کردن است و بزرگترین اتفاقش تحول درونی توست
هر چه که بود گذشت …
از نو شروع کن و خودت را برای خودت اثبات کن.