سایت شخصی محمد صادق مطهری فرد

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم            موجیم که آسودگی ما عدم ماست