سایت شخصی محمد صادق مطهری فرد – مطهری فرد

سایت شخصی محمد صادق مطهری فرد

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم            موجیم که آسودگی ما عدم ماست  

همه است آرزویم که ببینم از تو رویی-- چه زیان تورا که من هم برسم به آرزویی

جدیدترین مطالب

چند رسانه ای

ارتباط با ما

برای فرج منجی عالم بشریت دعا کنیم